Visjon

Muligheter, trivsel og vekst

Vår visjon skal si noe om våre overordnede mål og hvilken mening vi tillegger det vi holder på med i Bopro. Vår visjon skal altså si noe om hvor vi skal, og veien videre.

Gjennom begrepet muligheter, mener vi at Bopro skal være en bedrift som skal evne å gi et kvalitativt best mulig tilbud til alle våre tiltaksdeltaker, uavhengig av den enkeltes forutsetninger. Vi skal skape muligheter for alle gjennom de utprøvingsområder vi har til rådighet.

Bopro skal være en bedrift som evner å skape en positiv atmosfære og trivsel som skal danne grobunn for læring og utvikling.

Bopro skal være en bedrift som etterstreber en positiv innstilling i forhold til brukere, ansatte og samarbeidspartnere. Gjennom en positiv holdning skal en skape muligheter for utvikling og vekstbåde for enkeltindivider og bedriften som helhet