Verdier

I Bopro har vi kommet frem til et sett av begreper som vi vil skal beskrive våre verdier. Vår visjon er verdibasert og vil derfor være en del av vårt verdisett.

Muligheter

Gjennom begrepet muligheter, mener vi at Bopro skal være en bedrift som skal evne å gi et kvalitativt best mulig tilbud til alle våre tiltaksdeltaker, uavhengig av den enkeltes forutsetninger. Vi skal skape muligheter for alle gjennom de utprøvingsområder vi har til rådighet.

Trivsel

Bopro skal være en bedrift som evner å skape en positiv atmosfære og trivsel som skal danne grobunn for læring og utvikling.

Vekst

Bopro skal være en bedrift som etterstreber en positiv innstilling i forhold til brukere, ansatte og samarbeidspartnere. Gjennom en positiv hold

Raushet

Bopro skal være en bedrift som viser raushet. Vi skal ta vare på hverandre på alle nivåer og i alle situasjoner. Brukere og medarbeidere på Bopro skal føle seg sett, hørt og verdsatt uavhengig av nivå, funksjon eller funksjonsevne. Vi skal erkjenne at mennesker er ulike, og behandle dem etter dette. I Bopro skal vi ha mot til å gi og ta ris og ros.

Ansvarlighet

I Bopro skal vi vise ansvarlighet over for den rollen vi har både som bedrift, men også som en samfunnsaktør. Denne ansvarligheten skal gjelde på bedriftsnivå, men også på medarbeidernivå. Vi skal vise ansvarlighet gjennom å fokusere på kvalitet, faglighet og tydelighet. Bopro skal bruke sin kompetanse til å bidra til fremme kunnskap vårt fagfelt og brukeres behov. Vi skal kvalitetssikre vårt arbeid med sikte på å sikre likebehandling, forutsigbarhet og faglig kompetanse. Vi skal være tydelige på hvem vi er og hva vi kan levere. Bopro skal ha vilje til å evaluere seg selv kritisk med sikte på å stadig bli bedre.